Inscripció de nounats

El naixement d'un nadó es pot inscriure al municipi en què s'ha produït o bé, en aquell on estigui empadronada la mare. En aquest cas constarà com a lloc de naixement el municipi de residència a tots els efectes legals.

  1. Qüestionari per a la declaració de naixement complert pels pares, segons les dades del DNI.
  2. Butlleta estadística omplerta.
  3. Volant d'empadronament que acrediti que LA MARE està inscrita en el Padró d'habitants de la Granadella. (abans de néixer el nounat).
  4. Fotocòpia dels DNI, NIE o Passaport dels pares.
  5. Llibre de Família.
  6. Certificat del Centre Sanitari, degudament omplert pel centre, assegurant que no ha promogut la inscripció al Registre Civil de naixement.


Si no hi ha matrimoni entre els pares:

Si la mare es separada o divorciada:

Si la mare és casada: