Matrimonis civils

La sol·licitud es podrà presentar en el Registre Civil del domicili habitual (caldrà acreditar un mínim de 3 MESOS, de residència en el domicili indicat dels interessats).
El dia de la citació hauran de comparèixer ambdós a signar junt amb dos testimonis, majors d'edat que coneguin als dos contraents (poden ser familiars).

Documents necessaris per iniciar el tràmit de matrimoni civil

  1. Imprès de sol·licitud emplenat i signar per ambdós contraents. Us el facilitem al Registre Civil.
  2. Imprès d'estadística emplenat. Us el facilitem al Registre civil.
  3. DNI, NIE o passaport d'ambdós contraents.
  4. Certificat d'empadronament dels dos últims anys expedit per l'ajuntament.
  5. Certificat literal de naixement de cada contraent. L'expedient el registre civil de la localitat on ha nascut cada contraent. En cas de ser estranger, heu d'acudir al consolat o ambaixada per sol·licitar que us l'expedeixin amb l'apostilla corresponent.

Els documents en idioma diferent del castellà o del català han de presentar-se degudament traduïts per un intèrpret jurat o pel consolat corresponent.

Divorciat/da:

Heu d'aportar el certificat literal de matrimoni amb la nota marginal de divorci o nul·litat. Us l'expedeix el Registre Civil on va tenir lloc el matrimoni.

Vidu/vídua:

Heu d'aportar certificat de matrimoni i certificat literal de la defunció del conjugue finat.

Persona Estrangera:

Heu d'aportar el certificat de l'estat civil actual. Us l'expedeix el consolat o ambaixada del vostre país.

Si sou d'ALEMANIA, de les ANTILLES, ÀUSTRIA, BÈLGICA, FRANÇA, GRÈCIA, ITÀLIA, LUXEMBURG, PAÏSOS BAIXOS, PORTUGAL, SUÏSSA o de TURQUIA, heu d'aportar el certificat de capacitat matrimonial.

Testimonis: dos testimonis majors d'edat. Han d'aportar el DNI (NIE o passaport) al Registre Civil.


Caducitat dels documents: 3 mesos des del dia de l'expedició